@import((rwml-menu))
Det lille slottet 1 korrigert

DET LILLE SLOTTET

En film fra Damsgård hovedgård.


Filmskaperen Skule Eriksen gjorde opptak av det som faktisk finnes i den fredete hagen og bygningen på Damsgård. Så lot han komponist og lyddesigner Øistein Boassen framkalle brokker av minner, toner og gjenklang.

Resultatet er en film som anskueliggjør hva et kulturminne er; et møte mellom fortidens gjenstander og vår forestillingsevne.

Regi, foto og klipp: Skule Eriksen
Produsent: Lisbeth Dreyer
Lyd og musikk: Øistein Boassen
Format: Cinemascope 2.4:1, tatt opp med RED 5K
Lengde: 11 min
Finansiering: Vestnorsk filmsenter gjennom prosjektet KJØL (se under).
Produksjonsår: 2014KJØL:
I 2012 tok Vestnorsk filmsenter initiativet til et nettverks- og samarbeidsprosjekt mellom filmkunstnere og museum på Vestlandet.
 
Som en del av prosjektet ble det holdt en åpen konkurranse for kortfilmer om kystkultur, laget i samarbeid med museer eller andre kulturinstitusjoner. Filmskaperne skulle være helt fri i sin tilnærming til temaet, men ett av kriteriene var at filmene skulle være eksperimentelle, og ikke konvensjonelle informasjonsfilmer.

Museene på sin side forpliktet seg til å vise filmene som en del av sin formidling. Et av målene med KJØL var å åpne for nye distribusjonsmåter for kortfilmkunstnere. 
 
DET LILLE SLOTTET er en av disse filmene, og er en filmatisk fortolkning av en av de fineste historiske bygnignene på Vestlandet, Damsgård hovedgård.


THE LITTLE CASTLEDamsgård country mansion
was built as a luxurious countryside retreat for the Minister of War Gyldenkrantz in the 1770s. It is the most important example of Rococo architecture in Norway, and is perhaps the best preserved wooden building in Europe from this period.

The director Skule Eriksen filmed what still exists in the historical garden and building at Damsgård. Then he let composer and sound designer Øistein Boassen evoke fragments of lives and memories. The result is a film that illustrates what cultural heritage can be; an encounter between objects from the past and our imagination.


Original title: Det lille slottet
Filmed, edited and directed by: Skule Eriksen
Sound and Music: Øistein Boassen
Producer: Lisbeth Dreyer

Format: Cinemascope 2.4:1, recorded on RED 5K
Sound: Dolby Stereo, no dialogue
Duration: 11 minutes
Financing: Western Norway Film Centre through the project KJØL (see below)

Norway 2014


KJØL:
In 2012 the regional film centre in Western Norway initiated a project on networking and co-operation between film artists and museums in the region.
 
As part of the project the Western Norway Film Centre launched an open competition for short films made on the subject "coastal culture" in co-operation with museums or other cultural institutions.  The film makers were completely free as to how they would approach the subject. However one of the criteria was that the films should be experimental, and not traditional "informative documentaries".
 
The museums on their side were committed to screen the films as part of their exhibitions. One of the aims of the project was to open for new distribution for artists in the short film genre.
 
THE LITTLE CASTLE is one of these films, made as an cinematic interpretation of one of the finest historical buildings in Western Norway.


[Sleeker_special_clear]